Disclaimer

Inleiding

De op deze website getoonde informatie is door van Fonteijn & Jacobson BV, verder te noemen F&J, met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. F&J garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
F&J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt F&J geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens F&J via deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door F&J worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel F&J uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door F&J worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&J is het niet toegestaan links naar de internetsite van F&J aan te bieden. F&J behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

F&J garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

F&J behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/ of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

© Fonteijn & Jacobson BV maart 2018

privacy statement

Algemene informatie

Bij het afsluiten van een verzekering, hypotheek, pensioenproduct of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. F&J respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetpagina's van derden die via links op deze internetsite kunnen worden bezocht.

Doeleinden gegevensverwerking

F&J zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door F&J verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Overdracht F&J

Bij de verdere groei en ontwikkeling van F&J, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. F&J zal ervoor zorgen dat de overnemende partij uw gegevens op de in de vorige alinea genoemde manier zal behandelen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website worden verzameld. De informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. F&J gebruikt cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
F&J maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Polis upload

Via onze website kunt u uw polis aan ons verzenden om deze vrijblijvend door ons te laten beoordelen. Wij gebruiken uw polis en de gegevens hierin uitsluitend om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. Mocht u ervoor kiezen om geen gebruik te maken van onze dienstverlening, dan zullen de door u verstrekte gegevens binnen 3 maanden permanent uit onze systemen worden verwijderd.

Inzage en correctie

Gebruikers van de website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Uw verzoek tot inzage, met een geldig legitimatiebewijs, kunt u kenbaar maken door een brief te sturen naar F&J. Wanneer u reeds een relatie met F&J heeft, kunt u om een opgave vragen van de gegevens over uzelf, die door ons geautomatiseerd zijn verwerkt of in een bestand zijn opgenomen.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door F&J ook gebruikt om u gericht te informeren over andere financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit dit melden door een brief of e-mailbericht te sturen naar F&J.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Fonteijn & Jacobson BV, Parkweg 23A, 2271 AD VOORBURG.

 

© Fonteijn & Jacobson BV maart 2018

Contact

Onze contactgegevens

Fonteijn & Jacobson BV
Parkweg 23A
2271 AD Voorburg
Tel. 088-1600410
info@fonja.nl
Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12018311

Fonteijn en Jacobson Pensioenadvies

Stuur ons een bericht en wij nemen direct contact met u op